Image title

Algemene Leden Vergadering

Op 30 maart aanstaande om 20:00 staat de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gepland. Deze vergadering zal plaatsvinden in De Match.

Wij hopen jullie op de vergadering te zien. Via deze link is de agenda in te zien of te downloaden. Een daarbij behorende bijlage gaat over het reglement ERELEDEN, graag aandacht voor de aan te brengen wijzigingen daarin.

De notulen van de vorige ledenvergadering en het jaarverslag zijn op te vragen bij de notuliste, of bij de communicatiecommissie van TPC Hardenberg. 
Een overzicht van de jaarcijfers kun je opvragen bij de penningmeester.

Hartelijke groet.
Bestuur TPC Hardenberg

Archief